• Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

 • Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  "Minden művészet egyazon forrásból ered" - Liszt Ferenc

Liszt Ferenc

Doborján, 1811. október 22.
Bayreuth, 1886. július 31.

A 19. századi romantika legjelentősebb magyar zeneszerzője, minden idők egyik legnagyobb zongoraművésze.

Hazslinszkyné Jaross Adrienn
2014-10-31 13:42:27
Bemutatkozó

Logic soft Bt.
2014-11-25 17:23:22
Képek intézményünk életéből
Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata

Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Diákönkormányzata

Logic soft Bt.
2017-03-05 13:43:49
Széchenyi 2020

TÁMOP 3.1.4 C-14

Vizuális Iskola
2015-09-29 09:22:05

Adatkezelési tájékoztatás folytatása

Tájékoztatás és hozzáférés joga:


Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.


Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.


Helyesbítéshez való jog:


Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.


Tiltakozás joga:


A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.


Törléshez való jog:


A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.


A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:


A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Jogorvoslathoz való jog:


Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor


-          az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy


-          lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá


-          lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2020-04-08 00:00:00

Útmutató a digitális munkához

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez


Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.


Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat. A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.


Mik azok a személyes adatok?


Név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI száma, a számítógép IP címe, a tanulóról készült fénykép, videofelvétel, a különböző oldalakon használt jelszavak, a bankkártya PIN kódja, GPS koordináták (amiből lehet következtetni, hogy rendszerint ki és mikor indul el otthonról, hová jár iskolába, mikor és merre megy iskola után) stb.


Személyes adat minden, ami közvetve vagy közvetlenül valamilyen információt közvetít, a személyiségről, a szokásokról, a magánéletről.


Ki az adatkezelő?


Az iskolai tanulmányai során a tanuló személyes adatainak adatkezelője az oktatási intézmény, ahol az adatok kezelése történik. Azonban bárki adatkezelővé válhat, ha mások személyes adatait rögzíti, tárolja, továbbítja, megosztja, nyilvánosságra hozza. Tudni kell, hogy mindig az adatkezelő felel a nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.


Hogyan élhetnek vissza a személyes adatokkal?


Személyes adatokkal sokféleképpen vissza lehet élni. Ilyen visszaélésnek minősül például, ha


-       hamis weboldalakra irányítva azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a bankszámlaszámunkat, felhasználónevünket, jelszavunkat, majd az így megszerzett adatokat felhasználják és például a bankszámláról pénzt vesznek le, hozzáférhetnek a levelezésünkhöz, a közösségi tereken létrehozott profiljainkhoz stb.


-       kártékony kódokat (pl. vírusokat) juttatva a számítógépünkre megszerzik a jelszavakat, kódokat,


-       az internetre feltöltik a másról készült fényképet, vagy videofelvételt, anélkül, hogy ehhez hozzájárulást kaptak volna.


Hogyan lehet megelőzni a személyes adatok jogellenes felhasználását?


-          Csak tudatosan használjuk az online környezetet, senki ne tegyen közzé magáról olyan fényképet vagy videót, amit bárki előtt szégyellene vagy kellemetlenül érintené, ha más látná!


-          Ne készítsünk és főleg ne tegyünk közzé másról sem fényképet hang- vagy videófelvételt, az előzetes hozzájárulása nélkül!


-          A különböző internetes oldalakon lehetőleg csak azokat az adatokat adjuk meg, amelyek indokoltak az oldal használatához. (pl. a Waze-hoz szükséges a helyadat, de a fényképekhez hozzáférés már nem indokolt.) Legyen mindig gyanús, ha túl sok adatot kérnek tőlünk! Inkább ne regisztráljunk az ilyen oldalra!


-          Érdemes minden esetben megnézni a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatót, amiből megtudhatjuk ki, hogyan fogja kezelni a személyes adatokat!


Hogyan cselekedhetünk helyesen, ha személyes adatot kezelünk?


Amikor valakiről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítünk, összegyűjtjük az egyéb személyes adatait pl. e-mail cím, telefonszám stb. akkor személyes adato(ka)t kezelünk, így adatkezelővé válunk. Ha mindezt kizárólag magunknak, személyes használatunkra végezzük, akkor arra kell különösen odafigyelnünk, hogy mások ne szerezhessék meg tőlünk ezeket az adatokat.


Az adatkezelés során be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.


-          Felvétel készítésekor, mindenképpen tájékoztatni szükséges az érintettet, akiről a felvétel készül, és csak akkor készüljön felvétel, ha ehhez az érintett beleegyezését adja. Az elkészült felvétel továbbítása, megosztása vagy az internetre feltöltve annak lehetővé tétele, hogy bárki megnézhesse szintén csak a felvételen szerepelő összes érintett beleegyezésével, hozzájárulásával történhet! Ügyelni kell arra, hogy kiskorú esetében a szülő adja meg a hozzájárulást!


-          Másvalaki telefonszámát, e-mail címét, lakcímét egyéb személyes adatait a hozzájárulása nélkül ne adjuk tovább, ne tegyük nyilvánossá!


 

1 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2020-04-08 00:00:00

Útmutató a digitális munkához folytatása

Személyes adatok jogosulatlan készítésének, felhasználásának, közzétételének (kezelésének) következményei


A magánéletünk és személyiségünk védelme érdekében nem csak azt szabályozták, hogyan kell eljárnunk helyesen, ha személyes adatokat kezelünk, hanem azt is, hogy mi történik akkor, ha megszegjük a szabályokat. • A Polgári Törvénykönyv szabályozza, hogy ún. sérelemdíjat követelhetnek tőlünk, ha jogosulatlanul (vagyis a szükséges hozzájárulás nélkül) készítünk valakiről fényképet vagy hangfelvételt, vagy jogosulatlanul használjuk fel az elkészült felvételeket.

 • A Büntető Törvénykönyv több fejezete foglalkozik a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja.

 • Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) és az Infotörvény. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) tartalmaznak.


A tanulók magatartására vonatkozóan az iskola házirendje fogalmazhat meg előírásokat. Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható!


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladata, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyes felhasználását. Szabálytalan adatkezelés esetén mérlegelés esetén akár többmillió forintos adatvédelmi bírságot is kiszabhat.


FIGYELEM! A digitális munkarendben megvalósuló oktatás során készült bármely kép- és hangfelvétel vagy egyéb személyes adat továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére, az erre vonatkozó hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelés és megvalósíthatja a személyes adattal való visszaélést is!


Mit tegyünk, ha jogosulatlan adatkezelést vagy visszaélést tapasztalunk?


-            Ha azt tapasztaljuk, hogy saját magunkról, diáktársunkról vagy tanárunkról valaki a hozzájárulásunk, vagy a tanár hozzájárulása nélkül hoz nyilvánosságra személyes adatokat, mindenképpen jelezzük a szülőknek és az iskolának, vagy kérjünk segítséget az osztályfőnöktől!


-            Az internetes oldalak üzemeltetői kötelesek megvizsgálni és elérhetetlenné tenni azon tartalmakat, amelyek jogosulatlanul kerültek feltöltésre. Be kell jelenteni számukra ezeket a tartalmakat és kérni kell a törlésüket!


-            A személyes adatkezeléssel kapcsolatos jog megsértése esetén kérni lehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát.


HASZNÁLJUK OKOSAN A SAJÁT SZEMÉLYES ADATAINKAT!


HASZNÁLJUK SZABÁLYOSAN MÁSOK SZEMÉLYES ADATAIT!

0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2020-04-08 00:00:00

Diákjainknak szóló közlemény

Kedves Diákok!


Ahogyan az általános iskolákban, gimnáziumokban be tudtok lépni a KRÉTA elektronikus naplóba, úgy nálunk is tudjátok használni ezt a felületet.
Az alábbi linken keresztül be tudtok lépni a rendszerbe, így eléritek a tanórák anyagát és a házi feladatokat is:https://klik200935101.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login


Ha a belépéssel kapcsolatban problémátok adódna, szívesen segítünk! </td>
            </tr>
            <tr>
               <td align=

0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2020-03-26 00:00:00

Rendkívüli közlemény

Kedves Szülők! Kedves Növendékeink!

 

A Bajai Liszt Ferenc AMI a közismereti iskolákhoz hasonlóan március 16-tól digitális eszközökkel oldja meg növendékeinek tanítását. Úgy látjuk, hogy kellő odafigyeléssel, türelemmel és rugalmassággal ez egy működő megoldás lehet.  

Kollégáim megkezdték az egyeztetéseket arról, hogy a diákjaikat milyen csatornákon tudják elérni annak érdekében, hogy az adott körülmények között a lehető leghatékonyabban tudjanak dolgozni. Néhányan már az első online órájukon is túl vannak. 

 

Valamennyi érintett lelkiismeretes együttműködésére számítok!

 

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre a 79-325-550-es telefonszámon munkaidőben, vagy a bajaizeneiskola@gmail.com e-mail-címen, illetve a 70-523-82-66-os mobil számon.

 

Köszönettel:

 

Pethő Attila
0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2020-03-20 00:00:00

2020 1%

Kedves adózó ismerőseink és lehetséges támogatóink!


 


Tiszteletteljes kérésünk, hogy az adó 1 %-ával iskolánk egyesületének működését segítsék!


Az egyesület működési területe, székhelye:
Baja, Dózsa György út 18.; tel.: +36-79-325-550
Adószám: 18346170-1-03
Bankszámla: 11732033-20055387
Az egyesület alapításának éve: 1994


Az egyesület célja, tevékenysége:
Az egyesület célja, hogy az alapszabálynak megfelelő működéssel
• lehetőségeihez mérten támogatást nyújt a zeneiskola hangszerparkjának karbantartásához, további hangszerek beszerzéséhez
• támogatja az eredményeket elért tanulók jutalmazását (hangszeres találkozókon, iskolai, városi, megyei, regionális, országos, nemzetközi versenyeken való részvétel, valamint egyéb közoktatási és közművelődési intézményekben való közreműködés)
• hozzájárul a szakmai versenyeken, zenei táborokon, kurzusokon résztvevő tanulók nevezési, részvételi díjához, esetenként egyéb költségekhez.
• közreműködik a zeneiskolai rendezvények lebonyolításában, és hozzájárul a hangversenyek szervezésével kapcsolatos költségekhez (pl.: posta-, nyomdaköltség, hangolás, terembérlet, vendéglátás...)
• segítséget nyújt a zeneiskolának a város életében betöltött szerepének elismertetéséhez, erkölcsi és anyagi megbecsülésének növeléséhez.
Az egyesület tagja lehet minden olyan szülő, aki az alapszabályt elfogadta és a célkitűzései megvalósításában tevékenyen részt vállal.
Az egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes.
A Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesületének alapszabálya elérhető az intézmény vezetőségénél.
Baja: 2020. január 20.

0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2020-01-21 00:00:00

Karácsonyi hangverseny

Kedves Szülők!

 

A zeneiskolában az ünnepvárás jegyében idén is rendezünk karácsonyi vásárt. Az épület aulájában már meg is jelentek a kottás, hangjegyes ajándéktárgyak. A vásár december 18-án a Turisztikai Központban rendezendő karácsonyi koncertünkön zárul, ahol a kínálat büfével is kiegészül majd. Ott is, és a zeneiskolában is vásárolhatóak 500,- forintos címletű támogatói jegyek. A bevétel a Szülői Egyesület számláját gyarapítja (az Egyesület forrásai egyebek mellett az iskolai programok lebonyolítását, a növendékek jutalmazását, a szakmai munkát segítik). Kérjük Önöket, ha tehetik, vásárlásaikkal támogassák e célok megvalósulását.

 

Köszönettel:

 

Pethő Attila
0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2019-11-27 00:00:00

Kalocsa 2019 november 9.

Bács-Kiskun Megyei Zongoristák XVII. Találkozója


Szendrei Imre zongoraművész emlékére


/Kalocsa 2019. november 9./


 


 


Szendrei Imre kalocsai származású Chopin- és Liszt-díjas zongoraművész emlékére nővére dr. Huszka Lászlóné Szendrei Valéria hozta létre a Szendrei-alapítványt 1992-ben. Az alapítvány legfőbb célja eredetileg az ifjú és tehetséges zongoristák támogatása, díjazása volt. Minden ősszel, Imre napján, a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola megemlékezés és koszorúzás mellett, hangversennyel tisztelgett a művész hírnevének és emlékének.


        Az alapítvány kuratóriuma - az iskola vezetésével egyetértésben - elhatározta, hogy a művész nevét, az alapítvány célját úgy fogja méltó módon képviselni, ha a rendezvényeit kiterjeszti megyei szintre. E gondolat jegyében 2003 novemberében megszervezték a Bács-Kiskun Megyei Zongoristák I. Találkozóját, melyen a megye ifjú zongoristái bemutatkozhattak, és szereplési lehetőséget kaphattak.


       Az első alkalommal 10 zeneiskola vett részt a találkozón, majd a rendezvény jó hírének, emelkedő szakmai színvonalának köszönhetően, egyre több megyei zeneiskola jelezte részvételi szándékát a következő években.


A találkozó immár minden évben megrendezésre kerül, amely igen népes ifjú tehetségek körét jelentkezésre ösztönzi, valamint motiválja a zongora hangszer tanulásában, eredmények elérésében.


A Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola zongora szakos tanárai növendékeikkel az első rendezvény óta aktív résztvevői a megyei találkozónak. Évente sikeresen készítenek fel tanulókat a kiemelt, színvonalas megmérettetésre.


Ez idei, 17. alkalommal szervezett Bács-Kiskun Megyei Zongoristák Találkozójára, 14 megyei zene- és művészeti iskola képviselte magát, összesen 80 zongorista tanulóval. A három zsűritag személye ez idén sem változott: dr. Dombiné dr. Kemény Erzsébet főiskolai tanár, a Szendrei emlékkönyv szerzője – zsűri elnöke; tagok: Dobai Tamásné és Lozsányi Tamás a Szekszárdi Liszt Ferenc AMI tanárai.


Iskolánkból 7 zongoratanár készített fel növendékeket – Aradi Sándor, Ari-Bencses Anikó, Bundula Marcella, Dankó József, Gubkó Adrienne, Hazslinszkyné Jaross Adrienn és Kunosné Dankó Ilona – az alábbi eredménnyel:


 


 


I. korcsoport


Augusztin Maja                           Kiemelt Nívódíj         Kunosné Dankó Ilona


Harsányi Hermina                        Dicséret                    Aradi Sándor


Makra Elvira                               Kiemelt Nívódíj         Dankó József


Marázi-Vuity Adél                        Nívódíj                       Ari-Bencses Anikó
Schmid Sophia Maria Viktoria       Kiemelt Nívódíj  Hazslinszkyné Jaross Adrienn
Szeredi Blanka                            Nívódíj                      Ari –Bencses Anikó


Szimon Dániel                             Dicséret                   Kunosné Dankó Ilona


Völgyi Fruzsina                            Dicséret                   Kunosné Dankó Ilona


 


 


 


II. korcsoport
Németh-Légrády Anna                 Nívódíj                     Bundula Marcella


Vidákovics Liza                           Kiemelt Nívódíj        Gubkó Adrienne


Zeke Dorina                           Kiemelt Nívódíj és Különdíj Bundula Marcella


III. korcsoport                                  
Bruttyó Melinda                      Dicséret                      Ari-Bencses Anikó


Mihalovics Hanna                    Nívódíj és Különdíj   Hazslinszkyné Jaross Adrienn


V. korcsoport
Czick Dalma                   Kiemelt Nívódíj és Különdíj Gubkó Adrienne


Sasi Bulcsú                             Kiemelt Nívódíj           Dankó József


 


 


Gratulálunk minden résztvevőnek és felkészítő tanáraiknak a találkozón elért szép eredményért!


Baja, 2019. november 12.                                                       

0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2019-11-12 00:00:00

Tandíj- és Térítési díj 2019-20

Kedves Szülők!


 


A napokban született döntés arról, hogy az idei tanévben is a tavaly érvényes táblázatok alapján állapíthatjuk meg a művészeti képzésért fizetendő térítési- és tandíjakat. A pontos összegekről névre szóló határozatokat fogunk küldeni.


Ezúton is szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a határozatban az Önök által ténylegesen befizetendő összeg fog szerepelni – ez magában foglalja az összes olyan képzés díját, amelyet intézményünkben vesznek igénybe (vagyis ha valaki több tanszakon is tanul – pl. hangszer és VIZU, hangszer és néptánc, stb. – akkor azokról nem külön-külön születik határozat). A kedvezményre jogosultak esetében sem küldünk külön határozatot, az értesítésben már a csökkentett összegű térítési- és tandíj jelenik meg.


Kérjük, hogy a befizetéseket október végéig szíveskedjenek teljesíteni átutalással, vagy az iskolában igényelhető csekken.


 


A 2019/2020. tanév I. félévére vonatkozó díjak befizetési határideje:


2019. október 31. napja.


 

A befizetést,a


Bajai Tankerületi Központ


6500 Baja, Kenderes utca 5-7


10025004-00336406-00000000


számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára tegyék meg.


Befizetésnél kérjük feltüntetni a tanuló nevét és művészeti ágát a telephellyel együtt.


 


Pethő Attila


Intézményvezető

0 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2019-10-14 00:00:00

Értesítés

Kedves Szülők!


A tandíjkedvezmények iránti kérelmek leadási határideje szeptember 30.


 


Fontos, hogy a díjmentességhez, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozatot, az érzékszervi fogyatékosságról az igazolást kell csatolni a 3. sz nyomtatványhoz.
A díjkedvezmény kérelemhez , (2. számú nyomtatvány) a három havi jövedelem és a családi pótlék igazolása szükséges. A kérelem űrlapját a zeneiskolában és a VIZU-ban kérhetik el. Vagy letölthetik csatolmányból.

2 csatolmány 0 hozzászólás Burányi Irén - 2019-09-23 00:00:00
Előző 1   2   3    Következő
Kréta
Kedves szülők itt tudnak bejelentkezni a Kréta naplóba!
Keresés
Keresés az oldalon:
Eseménynaptár
<<  2021. február   >>
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Pénztári nyitvatartás
Hétfő: 10:00-18:00
Kedd: 10:00-18:00
Szerda: 12:00-16:00
Csütörtök: zárva
Péntek: zárva

Tehetségpont

Bajai Liszt Ferenc AMI Talentum tehetségpontja

Burányi Irén
2014-11-03 15:35:29
Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
Új felhasználó létrehozása
Elfelejtett jelszó
Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.