Együttesek

Zenei csoportjaink

Bemutatkoznak zeneiskolánk hangszeres és énekes együttesei. Az oldal alján részletes információkat talál a zenekari foglalkozások céljairól, feladatairól, a zenei oktatásban betöltött szerepükről.

Baja Wind Orchestra fúvószenekar

Baja Wind Orchestra

Iskolánk Baja Wind Orchestra fúvószenekarát 2013-óta Czipták Zsolt trombitatanár, karmester vezeti. Ez idő alatt a zenekar létszáma megnőtt, szakmailag megerősödött. Az immár gazdag repertoárral rendelkező együttes számos iskolai és városi rendezvények közreműködője. Szép színvonalas műsorának köszönhetően 2015. júniusában sikeresen fellépet Olaszországban Pármában.

Symphonic Band

Iskolánkban 2006-ban alakult meg a Symphonic Band zenekar Huzsvay György vezetésével. A zenekar ügyes és tehetséges fúvós, valamint felső tagozatos vonós növendékekből áll, 20-25 fős állandó létszámmal. A tanulók mellett szívesen vesznek részt a zenekari próbákon – főleg egy-egy fellépésnél – a felkészítő tanárok is.

A szimfonikus hangzás elérésére alkalmas zenekar legfontosabb jellemzője, hogy a vonós hangszerek (hegedű, brácsa, gordonka) finom, lágy hangzása, kiegészülve a réz- és fafúvós hangszerek erőteljesebb hangjával gazdagabbá, fényűzőbbé teszi az összhatást.

A hangzás nagystílű mivoltát még fokozza a zongora szólam, mellyel gyakran kiegészül egy-egy produkció.

Symphonic Band

Kamarazenekarok

Az alapfokú művészeti iskolákban folyó kamarazene / társasének–tanítás – különösen a nem zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik legfontosabb tevékenysége.

A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan személyes (fizikai és érzelmi), hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a közösségi zenélés hatékony elsajátítása nem képzelhető el.

Kamarazenekarok

A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy vokális szólamokból álló együttes.

 A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, de kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható.

Maracas Ütőegyüttes

Iskolánkban az ütőhangszeres tanszak megalapítása óta (1993) működik ütős kamaraegyüttes, mellyel már kezdettől fogva szép sikereket könyvelhetünk el. Az egyre népszerűbb kamaraegyüttes 2006-tól kezdődően „Maracas” ütő-együttes néven, zenekari formában folytatja tevékenységét. Így nem csak ütősök, hanem más hangszeresek (zongora, fuvola) is helyet kapnak időnként az együttesben, az előadott művek különböző hangszerigényének megfelelően. Az együttes célja, hogy a zeneszerető közönségnek bemutassa, rendszeresen megszólaltassa a sokszínű, nagy népszerűségnek örvendő ütőhangszereket, miközben zeneiskolás tanulóinknak biztosítja a kamarazenei oktatást.

Maracas ütőegyüttes kamarazenekar

Részletes tájékoztató

Feladatok, célkitűzések, szükséges ismeretek

 • A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal.
 • A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása.
 • A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása.
 • A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális-horizontális) fejlesztése
 • Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása.
 • Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra.
 • A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó – helyes hangszerkezelés kialakítása, egységesítése.
 • Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismerésére.
 • Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó muzsikusokat.
 • A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével járuljon hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához.
 • Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására.
 • Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás fontosságát.
 • Gyakoroltassa rendszeresen a laprólolvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, zeneileg igényes megszólaltatására.
 • Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában.
 • Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására és megszólaltatására.

A fúvószenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfok és a továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás felhasználásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak.

 • Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is.
 • Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből.
 • Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra.
 • Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot.
 • Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát.
Scroll to Top