Zenei tanszakok

A zenetanulás a zenei képességek fejlesztésén túl, fejleszti a logikus gondolkodást, rendszeres munkavégzésre, kitartásra nevel.

Az első találkozás a zenével a két előképző évfolyamon játékos formában történik. A tanulók a zene alapelemeivel, később pedig a zene írás-olvasás technikájával ismerkednek. Ezzel párhuzamosan elkezdhetik a választott hangszer tanulását.

A hat alapfokú képzést követően tanulóink alapfokú vizsgát tehetnek, ezzel továbbléphetnek magasabb szintű, továbbképző évfolyamokba. A zenei tanulmányaik elvégzését a növendékek művészeti záróvizsgával tehetik teljessé.

Az általános iskolákban működő telephelyeinken szoros szakmai együttműködés kapcsán, – a lehetőségek és feltételek figyelembevételével – a helyszínen biztosítják tanáraink a hangszeres és elméleti órákat, valamint a néptánc-oktatást.

Kihelyezett telephelyeink működnek: Bácsalmáson, Szentistváni ÁMK, „Sugovica” ÁMK, MNÁMK, Újvárosi ÁMK, ÚÁMK Felsővárosi tagintézményben, az EJF Gyakorló Általános Iskolában. Néptánc oktatásra lehetőséget biztosítunk a „Sugovica” ÁMK kiscsávolyi telephelyen, valamint a Bácskai Kultúrpalotában. A Deák Ferenc u. 8. szám alatt működő telephelyen képző- és iparművészeti oktatást választhatnak intézményünkbe jelentkező kisiskolások.

Intézményünk 12 évfolyamán állami finanszírozású képzés folyik, jelentkezni lehet: zongora, orgona, szintetizátor, hegedű, gordonka, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, magánének, rézfúvó és ütőhangszer szakokra.

A hangszeres órákat heti 2×30 percben, az elméleti ismereteket heti 2×45 perces tanórákon szerzik meg a növendékek. Kötelező tantárgyak alsó tagozaton: szolfézs, felső tagozaton zenetörténet, illetve zenekar. A tehetséggondozó („B” tagozat), versenyekre, zenei pályára készíti fel a tanulókat. A tagozaton a hangszeres órák időtartama 2×45, illetve 2×60 perc.

Szabadon választott tantárgyak: kamarazene, zenekar. Évente két alkalommal diákjaink tanszaki hangverseny keretén belül kötelezően mutatják be tudásukat, év végén pedig vizsgát tesznek. A színpadi rutin megszerzése céljából diákjainknak szereplési lehetőséget nyújtunk tanszaki, iskolai, illetve városi rendezvényeken.

Tanítványaink rendszeresen vesznek részt megyei, regionális, országos, nemzetközi találkozókon, versenyeken, fesztiválokon. Kapcsolatban állunk számos hazai és külföldi művészeti intézménnyel.

Iskolánk egyik legnépesebb tanszaka, növendéklétszáma átlagosan 150 fő. A billentyűs tanszakhoz tartozik a zongora, orgona, valamint szintetizátor hangszereken való oktatás. A tanszak célkitűzési között fontos helyen áll a tehetséggondozás, a zenei pályára való felkészítés.

billentyűs
fúvós

Tanszakunkon fa- és rézfúvós hangszereket oktatunk (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürtök, harsona, tuba). A fúvós növendékeket jelenleg hat szaktanár tanítja. A hangszerek népszerűségére való tekintettel iskolánk valamennyi telephelyén folyik a fúvószenei oktatás.

Évtizedek óta az egyik legkiemelkedőbb szakmai munkát folytató tanszak. A növendékek olyan zenei és hangszertechnikai képzésben részesülnek, melynek birtokában folyamatosan alakul ki egyéni zenei ízlésük, tudásuk.
A néptáncművészeti ág is ehhez a tanszakhoz tartozik.

vonós
zeneismeret szolfézs

A zeneismeret tantárgyai: szolfézs, zenetörténet és zeneirodalom. A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkodás kialakítása, amely segíti a zenét tanuló növendéket a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában.

Képzőművészeti tanszakok

A képző- és iparművészeti ágon jelenleg ötféle műhelyfoglalkozás közül választhatnak tanítványaink:

grafika, festészet, tűzzománc, textil és kerámia.

Műhelyprogramunk feladata, hogy tanulóinkat megismertesse az adott műhelytevékenység anyagaival, eszközeivel; a tárgykészítés technikáival és a díszítés lehetőségeivel.
A műhelygyakorlat során jelentősen fejlődik tanulóink tárgyalkotó készsége, esztétikai érzéke és művészi képessége, kreativitása.

Néptánc tanszak

Néptánc

A néptánc-oktatás célja, hogy a tánc iránt érdeklődő tanulók mozgáskultúráját sokoldalúan fejlessze. Kiemelt feladat a táncművészeti alapismeretek átadása, azért, hogy a gyerekek nyitottá váljanak a közösségi alkotó tevékenység és általában a művészetek iránt. Folklórismeretek által a tanulók a néprajz és általában a kultúrtörténet területén, tánctörténet oktatásával az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokkal ismertetjük meg tanulóinkat. Az oktatást csoportos foglalkozásban (10-20 fő) tartjuk a kiscsávolyi telephelyen.

Kötelező tárgyak: folklór ismeret és tánctörténet.
Kötelezően választható tárgyak: népi ének, folklórismeret, tánctörténet, táncleírás.

Scroll to Top