Billentyűs tanszak

Iskolánk egyik legnépesebb tanszaka, növendéklétszáma átlagosan 150 fő. Billentyűs tanszakhoz tartozik a zongora, orgona, valamint szintetizátor hangszereken való oktatás. A székhelyen kívül iskolánk valamennyi telephelyén folyik zongoratanítás.

A tanszak célkitűzési között fontos helyen áll a tehetséggondozás, a zenei pályára való felkészítés.

Kiváló tanárainknak köszönhetően, a billentyűs tanszak növendékei rendszeresen képviselik iskolánkat városi rendezvényeken, megyei, országos és nemzetközi versenyeken, találkozókon.

A tanszak aktív szervezője és résztvevője iskolánk szakmai életének. Kialakult, többéves hagyományaival tevékenyen gazdagítja azt.

Zongora

A zongoratanítás feladatai

– a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét akusztikai sajátosságait,
– a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit,
– a hangszer kialakulásának vázlatos történetét.

– a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést,
– megfelelő kéztartást,
– független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával,
– rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő),
– az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát,
– differenciált billentést, ujjvégérzetet.

– tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani,
– tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit a zenei anyaghoz alkalmazni,
– tudja a zongorapedálokat megfelelően használni,
– a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, hangerőben, gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani.

– muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával,
– zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást,
– metrum– és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását,
– kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját,
– hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazásával.

Orgona

Az orgonatanulmányok megkezdése előtt legalább 4 év előzetes zongoratanulmány elvégzése javasolt.

A orgonatanítás célja, feladatai

A tanuló a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg.

– a kottaolvasás és a lapról játék fejlesztése,
– a két kéz önállóságának fejlesztése, amely biztosítéka a jobb és bal kéz összjátékának, s ez az alapja a manuál–pedál összjátéknak is,
– a polifon (barokk) zenében a tiszta szólamvezetés, a logikus frazeálás és artikulálás, az agogika és a díszítések alkalmazása,
– a romantikus stílus értelmi és kifejezésbeli sajátosságainak megérzése és megvalósítása,
– a redőny stílusos használatának elsajátítása,
– a tanuló saját alkatának is megfelelő logikus ujj– és lábrend készítésének elsajátítása.

– az orgona történetét, a más hangszercsaládokkal meglévő rokon vonásokat,
– a hangszer felépítését és működési elvét (a különböző építéstechnikákra tekintettel),
– az orgona akusztikai sajátosságait, az alapvető regisztereket,
– az orgonairodalom legkiemelkedőbb alkotó– és előadóművészeit,
– könnyed hangszerkezelést,
– helyes test–, kar–, kéz– és lábtartást,
– sokszínű, kidolgozott játékmód–kultúrát,
– laza, egyenletes ujj– és kartechnikát,
– könnyed manuálváltást, a különböző manuálok egy időben történő használatának természetességét,
– a különböző testrészek összehangolt munkáját.

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítása,
– a lapról olvasási készség fejlesztése,
– a tudatos zenei memorizálás,
– a művek zeneileg igényes kidolgozása,
– a rendszeres társas muzsikálás,
– a zenei hallás, a tiszta intonáció, a melodikus, polifon és funkciós hallás fejlesztése,
– metrum- és ritmusérzék, az egyenletes tempótartás kialakítása,
– hangszerkezelés technikája, a kezek és lábak függetlensége,
– a hajlékony dallamformálás, a dallam és kíséret viszonyának igényes kimunkálása.

Scroll to Top