Vonós tanszak

Évtizedek óta az egyik legkiemelkedőbb szakmai munkát folytató tanszak. A növendékek olyan zenei és hangszertechnikai képzésben részesülnek, melynek birtokában folyamatosan alakul ki egyéni zenei ízlésük, tudásuk.

A tanszak tanárai a zene és a hangszer megszerettetése mellett nagy gondot fordítanak a tehetséggondozásra is. Az utóbbi években több hegedűs és csellista növendékünk választotta a zenei pályát, tett sikeres felvételi vizsgát zeneművészeti szakközépiskolákban. Rendszeresen vesznek részt hazai és külföldi versenyeken, találkozókon, bemutató tanításokon, továbbképzéseken, nyári zenei táborokban. Félévenként minden gyermek nyilvános növendékhangversenyen mutatja be tudását, a szülők és hozzátartozók előtt.

A színvonalasan működő tanszakon hegedű, gordonka hangszerek mellet immár több éve sikeresen működik a népzenei oktatás is. Tanulóink különböző kamarazenei csoportokban, valamint zenekarokban muzsikálhatnak együtt. Együtteseink nagy sikerrel képviselik iskolánkat számos hazai rendezvényen, találkozón.

A néptánc-oktatás célja, hogy a tánc iránt érdeklődő tanulók mozgáskultúráját sokoldalúan fejlessze. Kiemelt feladat a táncművészeti alapismeretek átadása, azért, hogy a gyerekek nyitottá váljanak a közösségi alkotó tevékenység és általában a művészetek iránt. A tantárgy adjon teret a gyermeki fantázia kibontakozásának, a tanulók kreatív megnyilatkozásainak, fejlessze improvizációs készségüket. Ösztönözze a tehetséges növendékeket, a továbbképző évfolyamainak elvégzésére, az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra, esetleg a hivatásos pályára.

A folklórismeretek oktatásának célja a tanulók érdeklődésének felkeltése a néprajz és általában a kultúrtörténet iránt, elősegítve ezzel esetleges ilyen irányú továbbtanulásukat, de mindenképpen érdeklődő és értő közönséget nevelni a hasonló tematikájú művészeti és tudományos tevékenység számára.

A tánctörténet oktatásának célja, hogy a tanulókat a szakmai ismereteikre alapozva ismertesse meg az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokkal, a táncművészet kimagasló alkotó egyéniségeinek munkásságával, a táncirodalom néhány alapvető művével, továbbá fejlessze ízlésüket és ösztönözze őket arra, hogy táncművészet értő és élvező befogadójává váljanak.

Scroll to Top