Zeneiskolai tudnivalók minden növendéknek

Kedves Szülők! Kedves Növendékek!

Szeretettel köszöntünk mindenkit az új tanév elején a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában! Szeretném ebben a tájékoztatóban összefoglalni a zeneiskolával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Az ország alapfokú művészeti iskolái (rövidítve az AMI-k) a hivatalos iskolarendszer részei, de ezek nem kötelező, hanem szabadon választható intézmények, amelyekben délután folyik a tanítás. Természetesen aki úgy dönt, hogy beiratkozik ide, annak már lesznek kötelezettségei is, ahogyan nekünk is sok előírásnak és szabálynak kell megfelelnünk.

A hangszeres órák időtartama heti 2×30 perc. A képzés egyéni foglalkozások keretében zajlik, vagyis az órán a tanár csak egy növendékkel dolgozik. A tehetségesebb növendékek az intenzívebb munkavégzés érdekében heti 2×45 perces órákat kaphatnak (ezt hívjuk B-tagozatnak). A B-tagozatra vételről a tanár dönt a szülővel való egyeztetést követően.

A hangszeres órák mellett kötelező jelleggel heti 2×45 perc időtartamban csoportos szolfézsórákon is részt kell venniük a gyerekeknek. Ezeken az órákon azoknak az általános zenei készségeknek a fejlesztése történik (hallás, éneklés, kottaolvasás, kottaírás, stb.), amelyek elengedhetetlenek a hangszerjátékhoz. Felsőbb évfolyamokon a szolfézs helyett választható zenetörténet, kamarazene, zenekar, vagy kórus is, de fontos hangsúlyoznom, hogy ezek kötelezően választandó tárgyak, vagyis a hangszeres tanulmányokat végig kísérik a heti 2×45 perces csoportos foglalkozások.

Nagyobb növendékek esetében a heti órák összevonhatók, így 1×60 perces egyéni, vagy 1×90 perces csoportos órák megtartására is van lehetőség.

Vonós- és fúvós hangszereket az otthoni gyakorláshoz az iskola tud biztosítani, a zongorát választóknak azonban maguknak kell megfelelő gyakorlási lehetőségről gondoskodniuk (pianínó, esetleg digitális zongora beszerzésével, kölcsönzésével).

Tanítványaink a tudásukat a félév, illetve a tanév zárásakor növendékhangversenyeken mutatják be egymásnak és a szülőknek. A gyerekek felléphetnek a saját iskolájuk rendezvényein, vagy akár városi programokon is (kiállításmegnyitók, ünnepségek, stb.), de a zeneiskolán kívül csak a hangszeres tanár tudtával vállalható szereplés.

A zeneiskola 6. évfolyamának végén alapvizsgát kell tenniük azoknak a növendékeknek, akik még folytatni szeretnék a hangszeres tanulmányaikat. (Nem vonatkozik ez a kötelezettség azokra, akik a hatodik év végén úgy döntenek, hogy befejezik a zeneiskolát.)

Tanév közbeni kimaradást írásban kell bejelenteni a honlapunkról letölthető formanyomtatványon.

A művészeti iskolákban térítési díjat és/vagy tandíjat kell fizetni. A két fogalom eltérő összegeket takar.

Térítési díjat az a növendék fizet, aki csak a mi iskolánkba iratkozik be, és itt is csak egy művészeti ág képzésein vesz részt (tehát pl. csak hangszert tanul).

Tandíjat (ez magasabb összegű) fizet az, aki

  • két művészeti iskolába is jár (pl. nálunk tanul hangszert, de a Lukin László ÉZI és AMI-ban balettozik)
  • csak a mi iskolánkba jár ugyan, de itt a hangszer mellett VIZU-s is (vagyis a képzőművészeti tagozatunknak is diákja), vagy valamelyik néptánccsoportunk tagja

A fizetendő összeg az életkorral is összefügg – az óvodások és a felnőttek például tandíjat fizetnek. Fontos határvonal a 18. életév betöltése – ekkortól megemelkedhet a korábban megszokott díj!

A térítési- és tandíjakat minden tanévben a Bajai Tankerületi Központ állapítja meg. Az első félévi összegek befizetésének határideje október 15., a második félévieké március 15. A magasabb összegű tandíjak esetében havi részletfizetésre is lehetőség van.

(A térítési díj, de még a tandíj összege is messze elmarad a magánórák díjától – többnyire 200,- Ft/óra alatt mozog a térítési díj, és a tandíj sem éri el az óránkénti 1.000,- forintot.)

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékkal élő növendékek számára az első művészeti képzés ingyenes, de ha több művészeti ággal is foglalkoznak, akkor a továbbiakért már nekik is fizetniük kell. Tanév elején kérhető kedvezmény is (szeptember 20-ig!), amelynek az alapja az egy főre jutó jövedelem. Az ehhez szükséges űrlap a honlapunkról letölthető – az űrlaphoz természetesen csatolni kell a jövedelem igazolásához szükséges hivatalos dokumentumokat.

A díjak befizetésének elmulasztása a tanulói jogviszony megszűnésével járhat.

A pontos összegekről a KRÉTA digitális naplóból tájékozódhatnak, amelyhez belépési kódot az intézménytől kaphatnak. (Figyelem! Ha a kapott kóddal néhány napon belül nem lépnek be a felületre, úgy az érvényét veszti, és új kódot kell igényelni!) Ezen a felületen van lehetőségük a bankkártyás fizetésre, egyébként átutalással, ritkábban sárga csekk igénylésével is teljesíthető a díjak rendezése.

Az előző években sok problémánk adódott a késedelmes befizetések miatt, ezért ezúton is kérem a fizetési határidők pontos betartását!

Az iskola működését segíti a Liszt Ferenc Zeneiskola Szülői Egyesülete. Az Egyesület anyagi segítséget nyújt a tanulók év végi jutalmazásához, az iskolai rendezvények (pl. karácsonyi hangverseny, regionális találkozók, stb.) lebonyolításához, a növendékek versenyeken, egyéb rendezvényeken való részvételéhez (nevezési díjak, útiköltségek), kirándulások, nyári táborok szervezéséhez, a hangszerek karbantartásához. Kérjük Önöket, támogassák az Egyesület tevékenységét, és ezzel a fenti célok megvalósítását a mindössze 2.000,- Ft/félév mértékű díj befizetésével! (Felülfizetéseket köszönettel elfogadunk.)

Kérem, ha gyermekük zeneiskolai tanulmányai kapcsán bármilyen problémájuk, észrevételük lenne, bátran keressék fel a tanárukat, vagy az iskolavezetést. Szeretnénk, ha minél hosszabb ideig lehetnénk egymás partnerei a hangszertanulás kétségkívül sok munkával és fáradtsággal járó, kitartást igénylő, ám sok örömet és sikerélményt is kínáló tevékenységében.

Pethő Attila
intézményvezető

Scroll to Top